اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت حوزه بین الملل
نام حامد
نام خانوادگی برجسته
رشته تحصيلي زبان انگلیسی
مرتبه علمي مربی
سمت سرپرست حوزه بین الملل
نوع همکاری بورسیه