اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه زبان انگلیسی
نام محمدرضا
نام خانوادگی اسماعیلی
رشته تحصيلي زبان انگلیسی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت