اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه دروس عمومی
نام منیژه
نام خانوادگی افرازنده
رشته تحصيلي ادبیات فارسی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت
كشور محل اخذ ایران