اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه دروس عمومی
نام نصرت اله
نام خانوادگی حدادی
رشته تحصيلي ادبیات فارسی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت
كشور محل اخذ ایران