اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت حقوق و علوم سیاسی
نام محبوبه
نام خانوادگی روحی
رشته تحصيلي روابط بین الملل
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه دکتری