اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه هنر
نام مصطفی
نام خانوادگی حسین زاده
رشته تحصيلي گرافیک
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت