اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت معاونت پژوهش و فناوری
نام صمد
نام خانوادگی خاکسار مقامی
رشته تحصيلي شیمی
مرتبه علمي استادیار
سمت مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده علوم پایه
كشور محل اخذ ایران