اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه شیمی
نام جهانبخش
نام خانوادگی رئوف
رشته تحصيلي شیمی
مرتبه علمي استاد
نوع همکاری نیمه وقت