اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه شیمی
نام سید میثم
نام خانوادگی باغبانیان
رشته تحصيلي شیمی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه