اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه شیمی
نام فرشته
نام خانوادگی چکین
رشته تحصيلي شیمی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت