اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه شیمی
نام مهرداد
نام خانوادگی خانپور
رشته تحصيلي شیمی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت