اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه حسابداری
نام آرزو
نام خانوادگی جلیلی
رشته تحصيلي حسابداری
مرتبه علمي مربی
سمت مدیر گروه
نوع همکاری بورسیه