اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه حسابداری
نام مجید
نام خانوادگی بخشی
رشته تحصيلي حسابداری
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه