اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه فیزیک
نام محمدعلی
نام خانوادگی رمضانپور
رشته تحصيلي فیزیک
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت