اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه ریاضی
نام اعظم
نام خانوادگی بلندطلعت
رشته تحصيلي ریاضی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت