اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه ریاضی
نام حسن
نام خانوادگی اسحاقی کناری
رشته تحصيلي ریاضی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه