اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه فرهنگ و معارف اسلامی
نام سید زمان
نام خانوادگی دریاباری
رشته تحصيلي معارف اسلامی
مرتبه علمي مربی
سمت مسئول گزینش
نوع همکاری تمام وقت