اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت دانشکده فنی و مهندسی
نام علیرضا
نام خانوادگی امانی
رشته تحصيلي فیزیک
مرتبه علمي استادیار
سمت سرپرست معاونت سما
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده علوم پایه
كشور محل اخذ ایران