انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه فیزیک


کارشناسی :


                         فیزیک

کارشناسی ارشد :

                            فیزیک حالت جامد


اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 علیرضا امانی استادیار
2 مجتبی یعقوبی استادیار
3 محمدعلی رمضانپور مربی
4 کاظم مهدی زاده مربی
5 محمد یونسی استادیار
6 ابراهیم یوسفی مربی
7 محمدرضا نیازیان مربی