انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه گرافیککاردانی :

          
                    
 
                                   هنرهای تجسمی

کارشناسی  :

     
                                 ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته :
                  
                                 
 
                                   علمی و کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد:

                                           
ارتباط تصویریاعضای هئیت علمی این گروه

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 مریم بطحائی مربی
2 مصطفی حسین زاده مربی
3 رمضانعلی زابلی مربی
4 روجا علیزاده مربی
5 نفیسه صداقت مربی