انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه حقوق

کارشناسی  :
  
       
                     حقوق

کارشناسی ارشد :

                                   حقوق جزا

                             حقوق خصوصی


اعضای هئیت علمی این گروه :


ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 سید حسین میری قلعه سری مربی
2 مهدی اسماعیلی استادیار
3 محمدعلی یوسفی استادیار