انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه زبان انگلیسیکارشناسی  :

 
                                        آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته :

                                                 آموزش زبان انگلیسی


کارشناسی ارشد :

                                                 آموزش زبان انگلیسی

 

 اعضای هئیت علمی این گروه :


ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 محمدرضا اسماعیلی مربی
2 حامد برجسته مربی
3 فاطمه شاه محمدی مربی
4 عاطفه نصرالهی مربی