انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > رئیس دانشکده
 

نام و نام خانوادگی: دکتر نصرت ا... حدادی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217060-011

آدرس الکترونیکی: