انتخاب وب سایت
  • رشته های تحصیلی
ردیف رشته های تحصیلی گروه آموزشی مقطع تحصیلی
1 شیمی آلی شیمی کارشناسی ارشد
2 زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی زیست شناسی کارشناسی ارشد
3 زیست شناسی- میکروبیولوژی زیست شناسی کارشناسی ارشد
4 روانشناسی بالینی روانشناسی کارشناسی ارشد
5 روانشناسی عمومی روانشناسی کارشناسی ارشد
6 آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
7 حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد
8 حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی کارشناسی ارشد
9 حقوق جزایی حقوق و علوم سیاسی کارشناسی ارشد
10 علوم سیاسی حقوق و علوم سیاسی کارشناسی ارشد
11 مدیریت اجرایی مدیریت کارشناسی ارشد
12 مدیریت مالی مدیریت کارشناسی ارشد
13 مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی ارشد
14 آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
15 علمی- کاربردی ارتباطات تصویری هنر کارشناسی ناپیوسته
16 علمی- کاربردی حسابداری حسابداری کارشناسی ناپیوسته
17 حسابداری حسابداری کارشناسی
18 حقوق حقوق و علوم سیاسی کارشناسی
19 علوم ارتباطات اجتماعی عمومی کارشناسی
20 گرافیک - ارتباط تصویری هنر کارشناسی
21 زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی زیست شناسی کارشناسی
22 زیست شناسی - میکروبیولوژی زیست شناسی کارشناسی
23 شیمی محض شیمی کارشناسی
24 شیمی کاربردی شیمی کارشناسی
25 فیزیک فیزیک کارشناسی
26 هنرهای تجسمی هنر کاردانی
27 علمی کاربردی حسابداری حسابداری کاردانی پیوسته
28 گرافیک هنر کاردانی پیوسته